PORTFOLIO

ก้าวสู่ 123 ปี มัสยิดอัสสละฟียะฮ์

 ก้าวสู่ 123 ปี มัสยิดอัสสละฟียะฮ์

งานก้าวสู่ 123 ปี มัสยิดอัสสละฟียะฮ์ 

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2566 ณ มัสยิดอัสสละฟียะฮ์ ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร

เนื่องด้วยมัสยิดอัสสละฟียะฮ์ จำเป็นต้องมีการพัฒนาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่ หรือ ทรัพยากรบุคคล เพื่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งต้องมีการใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นที่จะจัดงานหารายได้เพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาสิ่งต่างๆ ต่อไป คณะทำงานและคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดอัสสละฟียะฮ์ จึงได้กำหนดให้มีโครงการ งานรวมน้ำใจเพื่อมัสยิดอัสสละฟียะฮ์ ครั้งที่ 3 โดยมีหัวข้อว่า  “ ก้าวสู่ 123 ปี มัสยิดอัสสละฟียะฮ์ ” จัดร่วมกับมุสลิมไทยโพสต์ 

  • วัตถุประสงค์ของการจัดงานมัสยิดอัสสละฟียะฮ์

- หางบประมาณได้เพื่อพัฒนามัสยิดและปรับปรุงส่วนต่างๆของมัสยิด

- หางบประมาณเพื่อสนับสนุน โครงการ ถมดินและปรับปรุงภูมิทัศน์สุสานมัสยิดอัสสละฟียะฮ์

- การทำงานร่วมกันสัปปุรุษและประชาชนโดนรอบมัสยิด

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มคนทุกเพศทุกวัยเกิดความรู้สึก “ จิตอาสา ” ต่อชุมชนและมัสยิดฯ

  • เป้าหมายของการจัดงานมัสยิดอัสสละฟียะฮ์ 

หางบประมาณ เพื่อดำเนินกิจการต่างๆของมัสยิดอัสสละฟียะฮ์ ภายใต้แนวคิด “พัฒนามัสยิดให้ได้ประโยชน์สูงสุดเพื่อความยั่งยืน”

- เป้าหมายเชิงปริมาณ      

: ร้อยละ 80 พัฒนาสถานที่ต่างๆ ของมัสยิด อาคารมัสยิด สุสาน และอาคารเรียนสอนศาสนา

: ร้อยละ 20 พัฒนางานบริการต่างๆ ของมัสยิดให้สามารถดำเนินงานภายใต้ยั่งยืน

- เป้าหมายคุณภาพ           

: ร้อยละ 80 เสริมสร้างสภาพการดำเนินงานในมัสยิดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

: ร้อยละ 20 เป็นพื้นที่ให้สัปปุรุษและคนในชุมชนใช้เป็นพื้นที่พักผ่อนหรือกิจกรรมตามความเหมาะสม

ร่วมบริจาคกันได้ที่ : 

ธนาคาร: กรุงไทย

เลขที่บัญชี: 396-0-05099-2

ชื่อบัญชี: มัสยิดอัสสละฟียะห์

ซึ่งภายในงาน “ก้าวสู่ 123 ปี มัสยิดอัสสละฟียะฮ์” พบกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย อาหารฮาลาลอร่อย กว่า 40 บูธ พร้อมอนาซีด และกิจกรรมจากทางมัสยิดอัสสละฟียะฮ์ 

มาเจอกันวันที่ 13-15 มกราคม 2566 ณ มัสยิดอัสสละฟียะฮ์ ถนนเจริญกรุง กทม.

ประมวลภาพงาน ก้าวสู่ 123 ปี มัสยิดอัสสละฟียะฮ์